• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące NPRC

Czy kwota, o którą będzie wnioskować szkoła, ma być powiększona o 20% wkładu własnego, czy dofinansowanie zawiera już wkład własny?

Do wnioskowanej przez szkołę kwoty organ prowadzący zapewnia wkład własny. Zakupy są więc dokonywane za kwotę: dotacja + wkład własny. 20% wkładu własnego jest liczone od kwoty zakupów, a nie od kwoty dotacji. Przykład: szkoła o liczbie uczniów 240 wnioskuje o kwotę 12000 zł.

Kwota ta stanowi 80% kosztów zadania.

Kwotę zadania wylicza się jako 12000 zł : 0,8 = 15000 zł.

Wkład własny wylicza się jako: 15000 zł – 12000 zł = 3000 zł

Co oznacza zrealizowanie w ramach programu co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział? W naszej szkole jest 10 oddziałów klasowych – czy tyle musi być projektów z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej? I kiedy? – W jednym roku szkolnym, czy np. w kilku latach?

Szkoły, która uzyska wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej jest zobowiązana m.in. do zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Oznacza to, że w każdym oddziale poszczególnych klas musi zostać zrealizowany co najmniej jeden projekt edukacyjny, którego temat, zakres i sposób realizacji ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia w tych oddziałach.

Czy do programu wnioski mogą składać szkoły specjalne?

Tak. Program jest dedykowany wszystkim szkołom dla dzieci i młodzieży.

Czy zespół szkół składa jeden wniosek, czy też każda ze szkół zespołu może złożyć wniosek?

Jeżeli zespół szkół stanowi jednostkę organizacyjną, w której jest jedna biblioteka, to zespół składa jeden wniosek. Szkoła wchodząca w skład zespołu może składać wniosek, jeżeli w jej strukturze znajduje się odrębna biblioteka.

Czy można dokonać zakupu wielu egzemplarzy jednego tytułu?

Tak. Lista zakupów, w tym poszczególne tytuły i liczby egzemplarzy, jest ustalana w szkole po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

Czy na etapie składania wniosku trzeba załączać opinie rady rodziców i samorządu szkolnego?

Nie. Dopiero po przyznaniu środków na zakup książek należy przeprowadzić konsultacje z radą rodziców i samorządem uczniowskim przy ustalaniu listy zakupów.

Czy w programie można kupować książki w postaci elektronicznej?

Tak. Zapisy programu nie narzucają postaci książki. Kupowane książki mogą być więc w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Czy szkoły biorące udział w programie „Książki naszych marzeń” w 2015 roku mogą składać wnioski do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa?

Tak.

Czy za dotację z programu można zakupić wyposażenie biblioteki np. meble, komputery itd.?

Nie. Za dotację można zakupić tylko książki niebędące podręcznikami.

Czy wśród książek kupowanych z dotacji mogą być pozycje w języku obcym nowożytnym nauczanym w szkole?

Tak. Jeżeli takie książki cieszą się zainteresowaniem uczniów to mogą być przedmiotem zakupów.

Jaką liczbę uczniów szkoła podaje we wniosku – na dzień składania wniosku, na 30 września danego roku, czy jeszcze inną?

We wniosku szkoła podaje liczbę uczniów szkoły na dzień składania wniosku.

Co należy rozumieć przez sformułowanie zawarte w § 3. 1.6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Poz. 1667 (dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich). Czy w związku z powyższym biblioteki powinny być czynne przez okres ferii zimowych i letnich czy mogą być zamknięte a przed feriami udostępnią uczniom do wypożyczenia książki na okres ferii?

Przepis § 3 ust. 1 pkt 6 nie nakłada na szkoły obowiązku pracy biblioteki szkolnej w okresie ferii zimowych czy letnich. Szkoły mają umożliwić uczniom korzystanie z książek w okresie ferii zimowych i letnich. Jednym z celów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym w zakresie Priorytetu 3 jest wzmocnienie zainteresowań czytelniczych uczniów. Ministerstwu Edukacji Narodowej zależy na ustawicznym i systematycznym rozwijaniu aktywności czytelniczej uczniów. Wypożyczenie uczniom książek na okres przerw w nauce szkolnej, służy realizacji tego celu, jednak szkoła może go realizować w przyjęty przez siebie sposób. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut szkoły, a szczegóły regulamin pracy biblioteki szkolnej. Zatem sposób organizacji pracy biblioteki szkolnej, także w zakresie wypożyczeń, jest indywidualnym rozwiązaniem każdej szkoły.